RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम्

RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् is part of RBSE Solutions for Class 6 Sanskrit. Here we have given Rajasthan Board RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम्.

Rajasthan Board RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम्

1. कारक-परिचय

क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्। अर्थात् यस्य सम्बन्ध: साक्षात् क्रियया सह भवति तत् कारकम् इति कथ्यते। कारकाणि षड् भवन्ति। (सम्बन्ध; कारकं नास्ति।) किन्तु विभक्तयः सप्त भवन्ति।
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 1

(1) कर्तृकारकम् (प्रथमा-विभक्तिः)
यथा-
रामः पठति त्वं खादसि।
सुहानी गच्छति। यूयं पठ्थ।
छत्राः सन्ति। अहं सामि।
छात्रा लिखति। वयं गच्छामः।
सः आगच्छति। तौ खादतः।

(2) कर्मकारकम् (द्वितीया-विभक्तिः)
यथा-
राम: विद्यालयं गच्छति।
सा पुस्तकं पठति।
त्वं फलं खादसि।
अहम् आपणं गच्छामि।
वयं वस्त्राणि क्षालयाम:।

(3) करणकारकम् (तृतीया-विभक्तिः)
यथा-
रामः कलमेन लिखति।
त्वं कारयानेन गच्छसि।
सः हस्तेन खादति।
बालिका तुलया तोलयति।

(4) सम्प्रदानकारकम् (चतुर्थी-विभक्तिः)
यथा-
राजा याचकाय धनं ददाति।
गुरवे नमः।
शिक्षिका बालिकायै पुस्तकं ददाति।
सरस्वत्यै नमः।

(5) अपादानकारकम् (पञ्चमी-विभक्तिः)
यथा-
वृक्षात् पत्रं पतति।
हिमालयात् गङ्गा प्रभवति।
नागपर्वतात् लवणवती (लूणी) प्रभवति।
नगरात् युवक: निर्गच्छति।

(6) सम्बन्धः (षष्ठी-विभक्तिः)।
यथा-वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः अस्ति।
राजस्थानराज्यस्य राजधानी जयपुरम् अस्ति।
सौरपरिवारस्य प्रमुखः सूर्यः।
उदयसिंहस्य धात्री पन्ना।
बालकस्य प्रथम: गुरु: माता।
काकस्य वर्ण: कोकिलसमानः।

(7) अधिकरणकारकम् (सप्तमी-विभक्तिः)
यथा-
खगः वृक्षे निवसति।
भारतवर्षे उदयपुरे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति।
फतहसागरकासारः (झील) अस्ति।
सुधाखण्ड: हस्ते अस्ति।

2. शब्दरूपाणि
संज्ञा-शब्दाः

अकारान्त पुंल्लिङ्गः ”बालक” शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 2
एवमेव-देवः, नरः, वृक्षः, ग्रामः, दीपः, गजः इत्यादयः रूपाणि भवन्ति।

आकारान्त-स्त्रीलिङ्गः “माला’ शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 3

अकारान्त -नपुंसकलिङ्गः ‘फल” शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 4
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 5
एवमेव-गृहम्, ज्ञानम्, वनम्, पुष्पम्, चित्रम्, पुस्तकम् इत्यादयः रूपाणि भवन्ति।

इकरान्त-पुँल्लिङ्गः”मुनि” शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 6

इकारान्त पुंल्लिङ्ग “कपि’ शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 7

उकारान्त पुंल्लिङ्गः” भानुः” शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 8

उकारान्त पुंल्लिङ्गः”गुरुः”शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 9
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 10
एवमेव-प्रभुः, तरु:, साधुः इत्यादयः रूपाणि भवन्ति।

सर्वनामशब्दरूपाणि अवधेयम–सर्वनामशब्देष सम्बोधनरूपाणि न भवन्ति।
पुंल्लिङ्ग’तद्’ (तत्) शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 11

स्त्रीलिङ्गः’तद्’ (तत्) शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 12

नपुंसकलिङ्गः तद्’ (तत्) शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 13

पुंल्लिङ्गः “किम्’ शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 14

स्त्रीलिङ्गः “किम्’ शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 15
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 16

नपुंसकलिङ्ग”किम्’ शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 17

त्रिलिङ्गकः “अस्मद् शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 18

त्रिलिङ्गकः “युष्मद्” शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 19

पुँल्लिङ्गः”एतद् (एतत्) ”शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 20

स्त्रीलिङ्गः “एतद् (एतत्)” शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 21
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 22

नपुंसकलिङ्गः”एतद् (एतत् ”शब्दः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 23

3. धातुरूपाणि

पद्-धातुः, लट् लकारः पुरुषः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 24

लट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 25

लिख्-धातुः, लट् लकारः पुरुषः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 26

लद्-लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 27

गम् (गच्छ) धातुः, लट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 28

लुट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 29

आगम्-धातुः, लट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 30

लुट्-लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 31

खाद्-धातुः, लट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 32

लट् लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 33

पा (पिब्) धातुः, लट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 34

लुट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 35

खेल्-धातुः, लट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 36

लुट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 37

चल्-धातुः, लट्-लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 38

लद्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 39

वद्-धातुः, लट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 40
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 41

लुट् लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 42

भ्रम्-धातुः, लट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 43

लृट् लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 44

धाव्-धातुः, लट्-लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 45

लट्-लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 46

अस्-धातुः, लट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 47

लुट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 48

नम्-धातुः, लट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 49

लुट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 50

दृश् (पश्य) धातुः, लट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 51

लुट् लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 52

पच्-धातुः, लट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 53

लुट् लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 54

नी (नय्) धातुः, लद्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 55

लुट् लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 56

क्षालु धातुः, लट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 57

लट् लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 58

उपविश् धातुः, लट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 59

लट् लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 60
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 61

उतूस्था-धातुः, लट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 62

लट्ल कार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 63

दाणे (यच्) धातुः, लट्-लकारः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 64

लुट् लकार:
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 65

4. व्यावहारिक-संस्कृत-शब्दावलिः

RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 66

भोज्य पदार्थानि
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 67
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 68

अन्नादिशब्दाः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 69

वृक्षाणि
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 70

वस्त्राणि
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 71

दैनिकोपयोगीनि वस्तूनि
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 72
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 73

सम्बन्यवाचकशब्दाः
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 74

5. इमानि अपि अवलोकयत

1. दूरदर्शनम् (डी.डी. न्यूज)
(क) वार्ता 6.55 प्रातः प्रतिदिनम्
(ख) वार्तावली 7.00 सायं शनिवासरे (समय: परिवर्तनशीलः)
(ग) वार्तावली पुन: 3.30 अपराह्न बुधवासरे (समय: परिवर्तनशीलः)
2. आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) प्रात: सायं (प्रतिदिनम्)
3. वृत्तपत्राणि (मैगर्जीस)
RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् 75
4. समाचार-सन्देश सुविधा
AIR<space>S इति सन्देशं 7738299899 प्रति प्रेषयित्वा स्वजङ्गमदूरवाणी संख्या (Mobile No.) पञ्जीकरणं करणीयम्। तेन प्रतिदिनं दैनिकवार्ता: संस्कृतमध्यमेनजङ्गमदूर वाणीमध्ये | सन्देशरूपेण आयान्ति। एतत् सुविधा नि:शुल्कं वर्तते।

We hope the RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम् will help you. If you have any query regarding Rajasthan Board RBSE Class 6 Sanskrit परिशिष्टम्, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.