RBSE Class 8 Sanskrit परिशिष्टम् पत्रलेखनम्

Rajasthan Board RBSE Class 8 Sanskrit परिशिष्टम् पत्रलेखनम्

अवकाशाय प्रार्थनापत्रम्

सेवायाम्,
प्रधानाचार्यमहोदया:
राजकीय आदर्श उच्चमाध्यमिकविद्यालयः
सरेडी बड़ी

महोदयाः,

विनम्रनिवेदनम् अस्ति यत् विगतरात्रितः अहं सहसा ज्वरपीडितः अस्मि। अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि। एतेन कारणेन कृपया दिवसत्रयस्य अवकाश स्वीकृत्य माम् अनुग्रह्णन्तु भवन्तः।

दिनांकः 21-11-2017

भवदीयः शिष्यः
यतीनः
अष्टमी कक्षायां ‘अ वर्गः

RBSE Solutions for Class 8 Sanskrit